Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Model města Valašské Meziříčí | 1. vlna

Prohlédněte si model města Valašské Meziříčí, který postupně vzniká v budově tamního zámku Žerotínů jako součást stálé expozice městského muzea. Model zobrazuje stav města kolem roku 1920. Další části města budou v následujících letech postupně přibývat. Cílem je postavit model celého města před přestavbami ve 2. polovině 20. století, které zásadně změnily charakter města.
Mapa města Zámek Žerotínů kolem roku 1800 1. vlna (listopad 2014)

  • Zámek Žerotínů
  • Domky u hradebního příkopu
  • Farní kostel a pivovar
  • Zámek Kinských

2. vlna (únor 2015)

  • Náměstí Svobody
  • Blok domů ul. Komenského, Stříbrná
  • Blok domů ul. Mostní, Poláškova, Ščudlov

Zámek Žerotínů
Více se o zámku Žerotínů dozvíte zde. Model zobrazuje zámek, když byl pod správou katolické církve a jako Spolkový dům sloužil kulturním účelům. Zámek nese čerstvé stopy doby, kdy sloužil jako ženská trestnice - valbová střecha místo mansardové a zazděné arkády. K zámku také přibyla vězeňská kaple na jeho východním nádvoří. Zámek tvoří stále uzavřený areál. Později byla obě nádvoří otevřena veřejnosti a kulturní zařízení převzalo město. V 70. letech byla jižně od zámeckého areálu vybudováno sídliště. Vězeňská kaple byla zkrácena, aby uvolnila prostor pro kapacitní silnici.

Domy u hradebního příkopuV prostoru mezi zámkem a kostelem stávala čtveřice zajímavých domů. Z ulice Stříbrné se do nich vstupovalo v úrovni druhého podlaží. Terén za domy byl snížený a přízemí se nacházelo v jeho úrovni. Snížení terénu je stále patrné a není to nic jiného než pozůstatek hradebního příkopu. Na nároží ulic Stříbrná a Komenského stojí také budova Dívčí školy, dnešní Základní umělecká škola Alfréda Radoka. Ze skupiny čtyř domů se dodnes zachoval jediný - druhý v řadě od školy. První dům byl přestavěn ve funkcionalistickém stylu. Zbývající dva domy byly zbourány a na jejich místě je dnes malý parčík. Pod svahem u řeky si můžeme všimnout robustního skladu bývalého pivovaru. Jeho dolní část je jedinou budovou, která se z někdejšího pivovaru zachovala.

Farní kostel a pivovar
Původně gotický kostel prodělal bohatý stavební vývoj. Roku 1680 byla přistavěna barokní obloukově zakončená kaple. V 18. století byl celý kostel barokně upraven. Zachovala se pouze gotická klenba nad presbytářem. V polovině 19. století přibyla neorenesanční věž (nejvyšší bod města) a nádherný portál vedoucí na farní dvůr východně od kostela. Ke kostelu náležela poměrně rozlehlá fara, malý obytný domek a zahrada s ovocnými stromy. Budova fary byla již v 1. polovině 20. století nahrazena novou budovou podstatně jednoduššího půdorysu. Rovněž zmizel obytný domek. Zahrádka zcela vrostla do ulice a tvoří předprostor domu služeb, o kterém se ještě zmíníme.

Na břehu řeky se od konce 19. století rozkládal pivovar. Poměrně rozsáhlý komplex výrobních budov měl svůj hlavní vstup těsně nad mostem. Bezprostředně vedle brány se nacházel dům s pivovarskou restaurací a byty pro vedoucí zaměstnance. Většina výrobních budov byla zasazena do prudkého svahu zvedajícího se nad řekou. V 70. letech minulého století byly takřka všechny budovy pivovaru zbourány a na jeho místě vzniklo kino dům služeb s typickou architekturou poplatnou své době. Dnes v něm kromě kina Svět sídlí asijská restaurace a casino.

Zámek Kinských
Zámek a sousedící kostel sv. Jakuba byly nejvýznamnějšími budovami městečka Krásno, které se rozkládalo severně od řeky v bezprostředním sousedství Valašského Meziříčí. Jsou také jedněmi z mála staveb, které se z někdejšího města dodnes dochovaly. V 30. letech minulého století bylo Krásno administrativně připojeno k Valašskému Meziříčí. Ve 2. polovině 20. století proběhla rozsáhlá přestavba, která znamenala téměř úplnou destrukci někdejšího města. Přes bývalé náměstí dnes vede čtyřproudá komunikace. A zámek s kostelem se ocitají v její těsné blízkosti. Téměř všechny původní stavby nahradilo panelové sídliště. Domy historického jádra byly zbourány úplně.

Zámek vznikl na počátku 19. století jako administrativní budova panství. V polovině 19. století. proběhla přestavba na komfortní a na svou dobu moderní šlechtické sídlo. Na zámku byly např. 3 koupelny a splachovací záchod. Později přibyla i severní přístavba s hospodářskými objekty a pokoji pro sloužící - a jižní přístavba se zimní zahradou. K zámku náleží rozlehlý zámecký park. V této době měl zámek také dvě částečně zasklené lodžie s nebývale subtilní kovovou konstrukcí. Dnes slouží zámek jako regionální muzeum. Přestavba na muzeum probíhala v 70. a 80. letech minulého století. Při ní zámek přišel o lodžie cenné z výtvarného i konstrukčně technického hlediska. Vysoká mansardová střecha byla narušena poměrně necitlivými vikýři.

V těsném sousedství zámku se nachází kostel sv. Jakuba většího. Poměrně jednoduchá sakrální stavba pochází ze 16. století. Na renesančním kostele si lze všimnout některých gotických prvků. V interiéru proběhly později dílčí barokní úpravy. Velice cenná je stále zachovalá šindelová střecha.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies