Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Hotel Tatra Velké Karlovice

Rekonstrukce, dostavba a rozšíření horského wellness hotelu v Beskydech

Účel budovyVýroba a podnikání
Datum uveřejnění2010-05-25
Doba prováděníkvěten 2010
Ročník2.
Vedoucí práce
Měřítko modelu

Autorská zpráva

Původní stav

Dnes již tradiční hotel zhlížející z úbočí horského masivu na Velké Karlovice vznikl v roce 1961 jako rekreační středisko automobilky Tatra Kopřivnice. Původní projekt se viditelně inspiroval místní dřevěnou architekturou projevující se na lidových staveních i veřejných městských budovách (viz skanzen Rožnov pod Radhoštěm). Mimo to se na budově projevuje dobový automobilový design. Průčelí se zajímavě tvarovanou střechou může evokovat chladič automobilu nebo křidélka jako součást tvarosloví designu karoserií.
V 80. letech byla původní budova rozšířena o přístavbu západním směrem. Toto rozšíření mírně deformovalo původní architektonický záměr a zabralo terasu, která je dnes nahrazena nevzhlednou dřevěnou konstrukcí.
Po změně společenských poměrů roku počátkem 90. let již objekt slouží jako soukromý hotel kategorie ***, s čímž souvisí další pozdější úpravy. Pokoje byly zmenšeny a vybaveny vlastním sociálním zařízením. Byly změněny veškeré interiéry a v původních technických prostorech v suterénu bylo zřízeno relaxační balneocentrum. Dům dostal novou fasádu a nepěkná plastová okna.

Dostavba 2010

Navrhované stavební zásahy rozšiřují ubytovací kapacity o 28 dvoulůžkových pokojů, jeden třílůžkový apartmán, kapacitu restaurace na 145 míst. Přidává se konferenční sál pro 150 osob, kavárna o 55 místech, která částečně slouží jako lobby bar s nepřetržitým provozem. Ruší se původní vinárna nevhodně umístěná v ubytovací sekci. Stěžejním bodem přestavby je rozšíření balneoprovozů, aby bylo možné pojmout wellness pobyty jako hlavní obchodní strategii hotelu. Vzniká volný halový prostor umožňující sestavovat balneoprovozy dle aktuálních požadavků. Součástí dostavby je relaxační bazén o rozměrech 7 x 12,5 m.

Přestavbu lze realizovat po etapách a sestává z následujících částí: wellness hala s bazénem v úrovni 2. PP., přístavba konferenčního sálu, třípodlažní depandance s dvoulůžkovými pokoji a úprava původních objektů, tedy především vysunutí jižního průčelí a provedení zavěšené prosklení fasády s dřevěnými příčlemi.

Autorským záměrem dostavby je vytvořit harmonický komplex budov jednotný ve svém materiálovém řešení a citlivě zapadající do velmi kvalitní okolní krajiny. Hlavní roli i po dostavbách hraje původní budova, jejíž kapacity jsou maximálně využity a rozšiřování společenských provozů mimo samostatný konferenční sál se děje v jejím rámci. Dostavby ji svým objemem ani architektonickým působením nepřehlušují. Architektura původního hotelu je očištěna od necitlivých zásahů posledních let a novými úpravami vhodně doplněna, což dokládá použití místního kamene a dřeva jako materiálů typických pro horské prostředí.

Dispoziční záměr

V dosavadním nástupním podlaží, 1.NP. je zachována hlavní recepce. Je jí však přisouzen důstojný prostor s rozptylovou plochou. Potřebná nová plocha pro recepci, restauraci a kavárnu je získána vysunutím jižní fasády. Na recepci bezprostředně navazuje lobby bar. Přes den je součástí kavárny, v noci po uzavření kavárny a restaurace je oddělen posuvnou příčkou. U restaurace musela být rozšířena kuchyně. Byl jí vymezen provozně vhodný kompaktní půdorys umožňující členění dle změn provozu. Bylo také provedeno nové obslužné schodiště a výtah do skladů kuchyně v suterénu.

Záměrem úprav přízemí původní budovy je otevřít společenské prostory atraktivním výhledům z jižního svahu. Tomu především napomáhá prosklený obvodový plášť. U zachovalého severního vstupu tvoří dostavby intimně působící prostor. V zájmu jeho kvality byly toalety zaintegrovány do původního půdorysu a zrušeny nevzhledné přístavky. V nových objektech se na úrovni přízemí nachází jednořadová krytá kolmá stání, do kterých se zajíždí ze stávajících komunikací. U depandance jsou provedeny dvouřadé garáže skryté ve svahu.

2.NP. slouží pro nástup do nových budov přes krytou prosklenou lávku. V původním domě byly na místě zrušené vinárny zřízeny 4 dvoulůžkové pokoje a jeden apartmán. Rozšířením přízemí vznikly terasy k jižně orientovaným pokojům, do nichž jsou proražena francouzská okna. Vyšší podlaží původního domu zůstávají beze změn.
Skleněná lávka vede přímo do části s konferenčním sálem. Ten je doplněn o místnost cateringu, barový prostor, širokou rozptylovou chodbu s horním osvětlením a odpočinkovou terasu. Chodba u konferenčního sálu pokračuje rampou jako bezbariérový vstup do depandance.

Depandance se skládá ze tří podlaží zapuštěných ze severní strany do terénu a otevírajících se okny pokojů k vyhlídce. Každé podlaží obsahuje 8 dvoulůžkových pokojů, místnost pro pokojskou a šachtu pro nákladní výtah prádla. Použité prádlo je odebíráno v přízemí. K části pokojů v 2.NP. náleží zahrádky situované na střeše garáží. Světlíky prosvětlující garáž slouží zvrchu jako sedací prvky.

V 1.PP. původní budovy je zachován relaxační provoz a zcela oddělené servisní prostory s pokoji zaměstnanců a sklady kuchyně. Nachází se zde také místnosti pro vytápění a TZB. Z nově upravené terasy před budovou je proražen nový vstup s recepcí pro návštěvníky wellness a ubytované. Bezprostředně na něj navazuje lyžárna. Dosavadní prostor pro fitness je rozšířen. Bezprostředně u vstupu do relaxační části jsou zřízeny centrální šatny a hygienické zařízení pro relaxační provozy. Host pokračuje ze šaten buď do obsluhovaných wellness místností v 1.PP. nebo schází navazujícím schodištěm do přístavby v 2.PP.

Pod hotelem v úrovni 2.PP. je vestavěna do terénu wellness hala. Jejím hlavním prvkem je bazén situovaný u prosklené stěny. Jeho prostor přechází v intimní kout s vířívkami. Na bazén navazuje volně členitelný prostor navržený pro další součásti wellness programu jako koupele, zábaly, sauny a parní lázně. Jsou dvě možnosti pro umístění procedur: s denním světlem a výhledem při prosklené stěně, anebo v hloubce dispozice pro klidné prostory jeskynního typu se zvláštní světelnou atmosférou. Prosklená stěna přechází v dřevěnou terasu nabízející velmi příjemné chvíle o přestávkách mezi procedurami nebo "jen tak" při slunění.

Urbanistický záměr

Přestavba nijak nemění napojení areálu na širší urbanistickou strukturu obce Velké Karlovice. Cílem je vytvořit opticky i prostorově kompaktní areál, kde budovy jsou snadno vzájemně dosažitelné bez nutnosti přecházet exteriérem. Zachován je objízdný systém hlavní komunikace, na níž se napojují parkovací stání a vstupy do budov. Funkce prostoru před hotelem coby ulice je posílen úpravou terasy na wellness hale. Slouží k dočasnému parkování a nahodilému setkávání hostů. Stavební objem dobře odděluje prostor "vyhlídkové ulice" od technického zákoutí u západní stěny pro obsluhu restaurace.

Konstrukční záměr

Dostavby za severní stěnou původního domu jsou zabudovány do terénu. Stavební objem je zajištěn pomocí Milánských stěn a budovy jsou založeny na obousměrných základových pásech. Konferenční sál i depandance jsou stavěny jako monolitický rámový železobetonový skelet v příčném uspořádání. Ztužující a výplňové stěny jsou vyzděné z keramických bloků. Obvodový plášť je buď, v případě kamenného obkladu, rovněž vyzdívaný, nebo jsou použity lehké fasády s příčlemi a plnými výplněmi ze dřevěných materiálů. Kamenný obklad (přizdívka) má tloušťku 80 mm a skládá se z kvádříků spojovaných cementovou maltou. Nosnou konstrukci střechy tvoří lepené dřevěné vazníky v osových vzdálenostech 1200 mm. Střešní deska nese tepelnou izolaci a zeminu, je provedena jako ocelobetonová. (ztracené bednění z trapézových plechů) Stěny podzemních parkingů jsou monolitické železobetonové v tloušťce 450 mm.

Přístavba wellness je provedena obdobně jako depandance a konferenční sál. Zastřešení na rozpon 10 m nad bazénem je provedeno pomocí plnostěnných železobetonových trámů obložených dřevem. Spojitá střešní deska nese tepelnou izolaci, dlažbu, zelené vrstvy (střecha je pojížděná), je dodatečně předpjatá a betonovaná ve spádu. Vysunuté průčelí původní budovy je realizováno pomocí stropní desky vynášené sloupy 250x400 mm a nově provedeným věncem u obvodu původní zdi.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies