Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Černopolní terasa | urbanistické řešení

Návrh přeměny kasáren Provazníkova na nové centrum Černých polí | bytové domy, startovací byty, administrativa a nový úřad městské části | autorský tým: Martin Švec, Adam Resl, Martina Dohnalová

Účel budovyUrbanismus a verejný prostor
Datum uveřejnění2011-01-19
Doba prováděníprosinec 2010
Ročník3.
Vedoucí práceDoc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Měřítko modelu1:100

Autorská zpráva

Autorský tým

  • Martin Švec - návrh urbanistického řešení, návrhy budov a bytů (výškové budovy, bytový dům), 3D modelování, fyzický model
  • Adam Resl - koncept urbanistického řešení, návrhy budov (výškové budovy), 3D modelování a vizualizace
  • Martina Dohnalová - dopracování urbanistického řešení, návrh zeleně, návrh mateřské školky

Stavební místo

Návrh představuje zástavbu území na rozhraní městských částí Černá Pole a Brno-Střed. Je ohraničené ulicemi Generála Píky, Provazníkova, Mathonova a Bieblova. Již od 20. let minulého století slouží jako vojenský areál. Před II. světovou válkou zde byla jezdecká kasárna, v socialistickém období sloužil areál jako ubytovací a výukové středisko zahraničních studentů Univerzity obrany. Dodnes jej spravuje tatáž instituce, ovšem podstatná část budov je již opuštěná.
Území má tvar téměř dokonalého obdélníku o stranách cca 350 a 400 m. Na své východní a jižní straně navazuje na nízkopodlažní blokovou obytnou zástavbu z meziválečného období. Jedná se o velmi kvalitní bydlení ve většinou architektonicky zdařilých rodinných a malých bytových domech. Je to příjemné místo k životu. Jen škoda, že naráží na plechový plot.
Ze severní strany se naše místo dotýká panelové zástavby z počátku 60. let. Na západní straně plně vyniká, čím zájmové území je – terasou nad středem Brna. Poskytuje atraktivní výhled mimo jiné na historické brněnské dominanty.

Urbanistické řešení

Navržená zástavba již nemá nic společného s vojenskou historií. Padá neprostupné oplocení. Terén, mnohde zvýšený proti okolí, se srovnává. Rovněž zde nezůstává žádná z původních budov, které návrh zbytečně omezují. Neprostupný blok zabírající velmi cenné městské území se stává zcela otevřeným a plynule navazujícím na svoje okolí.
Do Černopolní terasy proniká rastr okolních ulic. Ten je však rozehrán v originální kompozici vycházející ze středobodu – parku a kostela. Paprsky parkových bulvárů pro pěší, z nichž jeden je pokračováním Krkoškovy ulice, se rozbíhají a vyúsťují na ozeleněnou terasu na západní straně. Terasa zvýšená cca o 4 m kryje kapacitní podzemní garáže, chrání zástavbu před hlukem z dopravní tepny na Generála Píky a zprostředkovává výhled, který je v úrovni původního terénu cloněn zelení arboreta.
Prostor mezi paprskovými bulváry je zcela uvolněn. Rozkládají se zde parky a rozlehlé náměstí s vodní plochou. Jak jezírko, tak parkové plochy mají organický rozvrh. Je to protiváha geometricky řešenému celku.
Prostory vně paprsků při ulicích Provazníkova a Bieblova jsou tvořeny poměrně hustou bytovou zástavbou ve formě otevřených bloků. Domy jsou nejvýše pětipodlažní a svým měřítkem navazují na okolní obytnou zástavbu převážně ze 30. let 20. století.
Na západní straně vyrůstají výškové osmnáctipodlažní domy. Ty svým půdorysem sledují paprsčitý rozvrh. Vyrůstají z podnože tvořené parkovou terasou na straně jedné a čtyřpodlažními polobloky se startovacími byty a zasklenou pavlačí na straně druhé.
Fuknční náplň navrhované zástavby je z drtivé většiny bydlení. Pouze nižší podlaží výškových budov jsou administrativní. V nárožním věžovém domě je navržena radnice městské části Brno-Sever. V parterech domů při ulici Provazníkové jsou navrženy menší pronajímatelné obchodní plochy. Dopravní obsluha probíhá po slepých ulicích rovnoběžných s ulicí Mathonovou, které navazují jak na Provazníkovu, tak na nově vytvořenou ulici s ní rovnoběžnou. Všechny ulice jsou obousměrné s kolmými stáními pokud možno na obou stranách.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies