Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí

Tento dům s převahou bydlení vnáší do poněkud děravého centra Valašského Meziříčí oživení. Vzniká na místě původního parkoviště, vytváří na něm protiváhu Náměstí. Nejen dům, ale i rušný setkávací bod s vodním prvkem a plný zeleně.

Účel budovyObcanská stavba
Datum uveřejnění2012-06-25
Doba prováděníKvěten 2012
Ročník4.
Vedoucí práceProf. Ing. arch. Ivan Ruller | Bakalářská práce
Měřítko modelu

Autorská zpráva

Urbanistické souvislosti

Řešená parcela se nachází na okraji historického jádra města Valašské Meziříčí a v současnosti slouží jako parkoviště. Návrh doplňuje původní zástavbu a částečně řeší neúplnost původní zástavby v nejbližším okolí. Okolní domy jsou povětšinou obytné s komerčními prostory v parteru. Nová budova vychází z tohoto funkčního složení. Navíc přidává funkci zdravotní - lékárna a rehabilitační středisko. V parteru domu je dále navržena potravinová samoobsluha, menší obchod bez bližšího určení a kinokavárna pro 45 hostů. Ve třech obytných podlažích je navrženo 28 převážně malometrážních bytů (vhodné jako startovací byty pro mladé, bydlení pro starší lidi nebo sociální bydlení). Pozemek se nachází na prodloužené ose vycházející z hlavního náměstí. Před budovou vzniká veřejný prostor - náměstíčko zakončující osu. Ze tří stran je obklopeno parterem. Náměstíčko integruje také výlohy sousedního obchodního domu. Na západní straně parcely je navržen parčík s vodními prvky - fontánou a vodotečí na pochozí šikmé střeše kinokavárny. V suterénu jsou navrženy tři podlaží podzemních garáží s kapacitou 140 míst. Většina kapacity je vyhrazena pro záchytné parkoviště. Příjezd do garáží se napojuje na křižovatku ulic Sokolská a Králova - navazuje na hlavní průjezdní tah městem. Nedochází tedy k nárůstu dopravy v historickém jádru.

Architektonický výraz

Dům je koncipován jako vyvrcholení pohledové osy a jako moderní protiváha původní zástavby. Je jasně členěn na parter, odhmotněné 2. podlaží rehabilitačního centra a kompaktní třípodlažní obytnou sekci. Ta pocitově zatěžuje prosklené vložené patro, čímž je kompozice dramatizována. Obytná podlaží jsou ze severní strany členěna vertikálními pásy oken, jejichž proměnlivá šířka vnáší do jednoduchého kvádrového tvaru dojem pohybu. Na jižní straně je obytná hmota výrazně orámována, výplň je prolomena velkými francouzskými okny a opatřena lehkými průběžnými balkony. V posledním podlaží se rám rozpadá a dává tušit obytnou terasu. Jižní obvodová stěna působí jako výplň, je potlačen rozdíl mezi plnými stěnami a okny pomocí tmavého cembonitového obkladu. Hmota parteru je kontrastní k horním podlažím, její horizontalita je zvýrazněna konzolou s vysokou atikou. Dojem podloubí umocňuje dřevěná pergola s integrovanými halogenovými svítidly. Střecha parteru je pochozí, dá se na ni dostat po šikmé střeše kinokavárny nebo prořezaným schodištěm navazujícím na nejdelší linii parteru a vytvářejícím zajímavé pronikání světla.

Dispoziční řešení jednotlivých funkčních celků

Typologické řešení všech prostorů je standardní, vychází z platných norem a aktuálního vydání příručky Navrhování staveb autorů Neufert, Bell. Konzultantem dispozice rehabilitačního centra je MUDr. Petr Šťourač, vedoucí rehabilitačního centra Hybešova 18 Brno.

Podzemní garáže

Využívají přirozeného svahování pozemku a po délce jsou rozděleny na dvě sekce posunuté o půl konstrukční výšky. Vjzedová a výjezdová rampa je umístěna podél jižní stěny objektu. Jsou zde kolmá a podélná stání, mezi nimiž je vedena obousměrná komunikace. K výstupu z garáží slouží dvě schodišťová jádra a výtah. Nejvyšší podlaží severní sekce garáží je určeno pro návštěvníky města a obsahuje navíc otevřené schodiště, kterým se dostáváme do parčíku.

Parter

Obsahuje dva vstupy do schodišťových jader k bytům, provoz potravinové samoobsluhy, pronajímatelného obchodu, lékárny a kinokavárny, která zaujímá prostor vystupujícího severního křídla. Dále jsou zde úložné prostory k bytům (ve středu dispozice) a místnosti technického zázemí. Obchod a kavárna jsou zásobovány zepředu z ulice Poláškovy. Lékárna je zásobována rovněž přes prodejní plochu, ovšem z ulice Sokolské. Samoobsluha je zásobována z rampy při ulici Sokolské. Tato rampa také nahrazuje původní obslužný vjezd do OD Cimala. Kinokavárna sestává z odbytového prostoru o ploše 93 m2 a nezbytného zázemí. Odbytový prostor se stupňovitě snižuje - využívá převýšení oproti střeše garáží. V nejnižší úrovni je umístěno promítací plátno. Každý komerční prostor vyjma lékárny má svůj vstup z náměstíčka. Dále je zde průchozí chodba spojující náměstíčko s ulicí Sokolskou a umožňující přístup do lékárny a po schodech do rehabilitačního centra.

Rehabilitační centrum

Je určeno částečně pro platící zákazníky tzv. wellness služeb a pacienty s předepsanými procedurami. Oddělená východní část obsahuje ordinace rehabilitačních lékařů a je určena pro pacienty. Větší část převážně pro poskytování wellness služeb navazuje na chodbu, na jejímž začátku jsou umístěny šatny a návštěvnické sociální zařízení. Je zde maximálně využito posuvných dělících příček.

Byty

V domě se nachází tři obytná podlaží o 28 bytech velikostní kategorie 1+kk až 3+kk. V posledním patře se nachází také dva byty s terasami. Obytná patra jsou uzamykána. Podrobnosti viz výše.

Konstrukční řešení

Podzemní garáže jsou vymezeny konstrukčními podzemními stěnami ze železobetonu, ne něž navazují předpjaté stropní desky. Jsou podporovány sloupy a krátkými stěnami, které zároveň slouží jako základy nosných rámů. Přízemí a 1. poschodí je vynášeno obvodovými zdmi a nosnými rámy, které navíc vynáší lehký dřevěný skelet bytů. Stropní desky jsou žlezobetonové. Dřevostavba je volena kvůli co nejmenšímu zatížení na podporující konstrukce. Má příčný modul 7,5 a 3,3 m, je ztužena schodišťovými jádry. Stropy tvoří roštové fošnové panely, jejichž spodní strana je pohledová. Obvodový plášť je zděný z tepelně-izolačních cihelných bloků a zateplený kamennou vlnou, opatřený bílo ufasádou. Obvodový plášť dřevostavby vynáší dvojité sloupky s přerušeným tepelným mostem. Dutina je vyplněna konopnou vlnou. Střechy jsou ploché jednoplášťové s termoizolací z kamenné vlny. Podlahy v dřevostavbě jsou těžké plovoucí - z důvodu tepelné akumulace a akustiky. Mezibytové příčky jsou dvojité s vrstvou akustické izolace. Okna a výkladce jsou dřevěné typu EURO, trojitě zasklené. Celý obvod 2. NP. je vytvořen ze strukturálního trojitého zasklení.

Energeticky úsporné řešení návrhu

Energetická náročnost budovy vyhovuje aktuálním normám. Jako zdroj tepla je zvolen plynový kotel, který je doplňován tepelným čerpadlem se zemním vrtem. Tepelné čerpadlo také zajišťuje aktivní rekuperaci tepla z odcházejícího vzduchu řízeně větraných prostorů. Otopné soustavy jsou nízkoteplotní, jsou použity deskové radiátory. Lehké předsazené balkony pomáhají tepelné stabilitě v bytech. V létě nedovolí vysokému slunci přehřivat místnosti, v zimě naopak nebrání slunečním tepelným ziskům. Všechny prostory jsou řízeně větrané, v každém obytném podlaží jsou umístěny malé VZT jednotky s deskovými výměníky (typy odpovídají RD). Dešťová voda je plně likvidována na pozemku - je svedena do retenční nádrže v podzemí při severozápadním okraji pozemku. Ta je napojena na okrasné jezírko. Cirkulace vody je zajištěna solárním pohonem. Dešťová voda je využívána ke splachování a zavlažování. ©2006-2015 Martin Švec | Napište mi