Ing. arch. MARTIN ŠVEC

Televizní studio Pod Hády

Filmové a televizní kreativní centrum pro Brno, dostavba opuštěného továrního areálu v nádherné krajině u brněnských Maloměřic.

Účel budovyVýroba a podnikání
Datum uveřejnění2011-06-13
Doba prováděníúnor 2011 - květen 2011
Ročník3.
Vedoucí práceProf. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
Měřítko modelu

Autorská zpráva

Že si Brno nezaslouží svoji televizi a slavné filmové studio? Vždyť %lm a televize, to jsou hlavně herci. Brno má nejvíce divadelních míst na 1000 obyvatel v Česku. Brněnské soubory jsou dlouhodobě řazeny mezi Českou špičku. A z divadla - už je jen krůček k filmu.
Bohužel, onen krůček vede pro většinu herců do Prahy. Kdo buduje kariéru ve filmu, případně v televizi, opouští brněnské prostředí a dále jej neobohacuje. Často rozpustí svůj potenciál v seriálové tvorbě se slabými náměty.
Myslím si, že filmové a televizní studio, které by konkurovalo slavnému Barrandovu a odstranilo pražský filmově kulturní monopol, jistě najde v Brně kvalitní základnu herců a tvůrců.
TV-->, šipka mířící dále směrem, jakým se píše text. Znamená televizi, která nezůstává na místě, hledá nové přístupy k masám diváků, vytváří neokoukané. V praxi je přísun obohacujících a inovativních momentů do televizní tvorby málo reálný. Může za to všeobecně nízká kvalita vysílaných pořadů, tím pádem slabá konkurence. Televize se jednoduše nemusí snažit zaujmout diváka kvalitou, svůj příjem z reklam mají jistý. Tento problém daný setrvačností trhu lze řešit, pokud se televize stane součástí kreativního centra. Jednotlivé drobné subjekty se zde navzájem obohacují. Navíc lze využít státních subvencí na projekty s ne úplně jistým ziskem. Kreativní centrum není sídlem jen jediné instituce - televize s oddělením filmové produkce. Spousta mladých produkčních firem a nezávislých tvůrců denodenně spolupracují, přejímají nápady a ekonomicky se podílí na provozu budovy, využívání vozového parku apod.

Investiční záměr

Sdružení investorů zastupované Televize pro Brno o. p. s. má zájem na dokončení nedostavěného a nevyužitého průmyslového areálu v lokalitě Pod Hády v Brně, který před nedávnem odkoupila, a vybudovat zde filmové a televizní kreativní centrum. Počítá se s využitím dotací Ministerstva kultury ČR čerpaných převážně z Evropských fondů a podpora města Brna. Cílem investice je zvýšit význam města Brna, zejména posílením jeho vkladu do celorepublikově, i mezinárodně významné kultury. Zároveň je tu zájem vytvořit prostředí pro svobodnou tvorbu nezávislou na politických a velkých ekonomických tlacích v oblasti audiovizuální kontroly, se zákazem intervence veřejné správy, s jen nejnutnější úřední kontrolou stanovenou zákonem. Vzniklé centrum bude sloužit celoplošné plnoformátové televizní stanici, která zde bude vyrábět zpravodajské a publicistické pořady, sportovní a společenské magazíny a vlastní dramatickou tvorbu. Ostatní dramatickou a dokumentární tvorbu budou zajišťovat nezávislé subjekty, kterým budou levně pronajímány prostory v budově. Je zde možné působení studentských týmů a zahraničních tvůrců. Konferenční a ubytovací prostory umožní pořádání besed a workshopů (i mezinárodních).

Proč je tato budova skutečně ekologická?

Rekonstruuj, znovupoužívej, vracej život do opuštěných staveb
Rekonstrukcí domu s maximálním využitím původních konstrukcí uděláš pro planetu více než, když postavíš stejně velký superúsporný pasivní dům na zelené louce.

  • Nízkoenergetický koncept budovy s důrazem na co největší snížení tepelných ztrát a na co nejvíce efektivní a ekologicky šetrné využívání energie na provoz budovy. Obalové konstrukce splňují požadavky na prostup tepla požadované pro pasívní domy. Prosklená fasáda orientovaná na jihozápad zajišťuje solární tepelné zisky, přitom je průběžnými konzolami stíněná proti letnímu přehřívání.
  • Důraz na použití přírodních nebo recyklovaných materiálů při přestavbě – konstrukce obvodového pláště ze dřeva, tepelná izolace z lisovaného konopí nebo dřevovlákna, dřevěné rámy oken, nástavba zpravodajství řešená jako dřevostavba
  • Maximální využití objemu původních staveb, téměř žádné demolice, jen minimální nutné dostavby. Znovuvyužití některých prvků z původní budovy (opravené výtahy, copilitové zasklení, příčkové zdivo. Samotné využití původních staveb znamená výraznou úsporu zabudované energie a surovin oproti demolici a novostavbě.
  • Hospodaření s dešťovou vodou, vsakování vysokým podílem zelených ploch, retenční schopnost zelených střech, jímání dešťové vody do otevřené požární nádrže s estetickou a rekreační funkcí, využívání dešťové vody ke splachování a pro technologické účely (praní, mytí vozidel)
  • Použití zelených střech s efektem regulace vnitřního prostředí (zejména proti letnímu přehřívání) a s efektem úpravy mikroklimatu na střešní zahradě (zejména regulace vzdušné vlhkosti). Částečná schopnost retence dešťové vody.
  • Sociální aspekt trvale udržitelného rozvoje: stavíme budovu pro nezávislá a svobodná média a pro uměleckou tvorbu. Tato stavba přináší společnosti zvýšení kulturní úrovně a přispívá k principům plurality názorů a transparentnosti veřejného sektoru.

Původní stav

Na pozemku se nachází soubor průmyslových budov, které zůstaly de facto ve fázi uzavřené hrubé stavby. Areál se začal stavět roku 1988, přičemž vlivem strukturálních změn byla po roce 1989 stavba zastavena. Od té doby je areál nevyužívaný. Závod měl původně sloužit k výrobě zdravotnických pomůcek. Nejvýraznější budovou je etážovka s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Přízemí má konstrukční výšku 4,8 m, následují tři podlaží konstrukční výšky 3,9 m. Poslední podlaží má konstrukční výšku 3,3 m a je zamýšleno jako administrativní. Nosnou konstrukcí je železobetonový montovaný skelet II. kategorie. Podélný modul sloupů je 6 m. Příčný modul je 7,2 m, 3,6 m a 7,2 m. Stropy jsou vynášené viditelnými průvlaky, tvoří je TT panely, případně dutinové stropní panely (nad chodbou). Vstup do budovy je možný ocelovými nákladními vraty v zadní straně nebo ve štítu. Jsou zde dvě schodišťová komunikační jádra. Jedno z nich, na jižní straně, je doplněno prostorem pro záchody a dvojicí osobních výtahů. Ke vstupu přiléhají dva velké nákladní výtahy. Všechny výtahy lze zprovoznit. Každé schodišťové jádro končí střešní nástavbou, kterým se dostaneme na plochou dvouplášťovou střechu. V podzemním podlaží pod polovinou půdorysu je proveden kryt civilní obrany. V jižní části budovy je proveden svislý instalační kanál pro vedení malého nákladního výtahu a vzduchotechniky. K etážovce při severní straně přiléhá předávací stanice horkovodního vytápění (nefunkční). Výrobní objekt 1 – Sestává z přízemního celku dílen a zázemí modulu 6x6 m a vazníkové haly bez mostového jeřábu. Uvnitř haly jsou vybudovány příčky pro umístění odlišného strojního vybavení. Výrobní objekt 2 – Sestává z dvoupodlažního celku zázemí a vazníkové haly s mostovým jeřábem. Půdorysný modul je rovněž 6x6 m. Rozpon obou hal je 18 m. Uvnitř dvoupodlažního celku je vytvořen výrobní prostor s otevřeným stropem a galerií. Kromě uvedených objektů se nachází na pozemku objekt vrátnice, garáží nákladních vozidel. V zadní části areálu jsou ještě objekty otevřeného skladu, uzavřeného skladu a dílen. Jsou ve velmi špatném technickém stavu. Střechy jsou ploché jednoplášťové (mimo etážovku) s živičným povrchem. Obvodový plášť tvoří panely z lehkého betonu. Okna jsou zdvojená ocelová. Jsou provedeny veškeré rozvody kanalizace, vody a elektroinstalace. V části etážovky jsou také hotové vnitřní omítky. Příčky jsou zděné z cihel plných nebo škvárových tvárnic, dveřní zárubně osazené. V areálu jsou provedeny betonové vozovky.

Situace širších vztahů

Zájmový areál se nachází na okraji zastavěného území města Brna na pomezí městských čtvrtí Maloměřice, Vinohrady a Líšeň. Je stranou od veškerého ruchu města, nejbližší okolí je vyhledáváno pro občasnou rodinnou rekreaci a sportovní vyžití (cyklistika, paragliding). Od nejbližší zástavby rodinnými domy v Brně Maloměřicích je místo odděleno lesem, mezi Líšní a zájmovým územím se rozkládají stepi s travnatým a nízkým keřovým porostem. Z budov je výhled na vytěžený Hádecký lom a panoráma Brna. Zároveň je největší budova, etážovka, dobře vidět z několika míst v Brně. Dostává se tak do pozice dominanty, v současném stavu rušivé. Ačkoliv je areál zasazen do přírodního prostředí, je dobře dostupný automobilovou dopravou. K areálu vede příjezdová komunikace napojená na čtyřproudý tah Jedovnická v Líšni. Přes něj je areál dobře dostupný z dálnice D1. Dále k areálu vede úzká obslužná komunikace z Maloměřic, lze vyjednat její rozšíření. MHD k místu nezajíždí. Je možné prodloužení autobusové linky Stará Osada - Kulkova - Zimní - Jarní.

Přírodní okolí

Nespornou devízou zájmového území je její pozice v přírodním kontextu. Nachází se v Podhádeckém údolí. V návaznosti na pahorek Hády je okolí tvořeno převážně stepní vegetací. Zároveň zde můžeme vidět velmi dramatické členění terénu. S hluboce zaříznutým Podhádeckým údolím, které částečně slouží jako retenční nádrž, kontrastuje lesnatý prudký svažitý výběžek, na němž je vybudováno sídliště Vinohrady. K dramatičnosti místa přispívá bezprostřední pohled na obnažené skalní stěny Hádeckého lomu. Jedná se o krajinu v minulosti silně zasaženou lidskou činností (byla zde skládka a kaliště), v poslední době však jde o téměř liduprázdné místo, kde se pomalu obnovuje původní stepní ekosystém. Pohledy na nedalekou průmyslovou zástavbu a nákladní nádraží dodávají místu zcela specifickou - technicky romantickou atmosféru. Přírodní rámec však představuje především výzvu pro zasazení navrhované zástavby. Představovaný koncept výrazné, až brutálně působící etážovky, jej doplňuje, přičemž se mu nepodřizuje.

Urbanistické řešení

Návrh co nejvíce využívá původních budov. Na svém původním místě je etážovka, malá výrobní hala a velká výrobní hala. Garáže v jižní části areálu jsou zachovány a slouží pro parkování přenosových vozů. Malý objekt vrátnice je zbourán. Severní část území je rozvojová rezerva. Obsahuje tři menší objekty. Počítá se, že budou využity jako sklad dekorací, dílna a hasičská zbrojnice. Je nutné posouzení jejich technického stavu a ekonomických hledisek jejich adaptace. Mohou být také zbořeny a nahrazeny jednou víceúčelovou, nejvýše dvoupodlažní budovou. V jihozápadní části pozemku na svažujícím se výběžku je vyčleněno místo pro nejvýše třípodlažní hotelový dům pro bydlení tvůrců a pracovníků, kteří nejsou z Brna. Konceptem přestavby je propojení tří hlavních budov - etážovky a obou výrobních hal. Jsou spojeny dvoupodlažními nadzemními garážemi (výška odpovídá konstrukční výšce převýšeného přízemí etážovky). Jejich střecha je parkově upravena, obsahuje odpočinkové plochy a volejbalové hřiště. Pěší spojení jednotlivých budov je realizováno prosklenými lávkami v úrovni 2. NP. Parková úprava rozšířuje vnitřní prostor v navazujících budovách, je přímo přístupná z kancelářských a odpočinkových prostorů etážovky. Za příznivého počasí poskytuje příjemné a klidné prostředí pro rekreaci a také práci velké části zaměstnanců. Nad částí půdorysu jsou garáže pouze jednopodlažní a obíhají malé atrium. Vzniká tak více úrovní střešní zahrady spojených schodišti. Spolu s nízkým prostorem pod lávkou tak vzniká prostorově atraktivní kompozice. Snížená část terasy navazuje na střechu kotelny - ta je pojata jako vyhlídka.

Úprava venkovních prostorů

Nedílnou součástí kompozice dostavby je úprava předprostoru v jižní části pozemku. Prostor mezi třemi budovami (etážovka, zpravodajství, garáže) vyplňuje jezírko v betonové vaně. Na jeho okrajích lze sedět. Je opatřeno vodopádem - solární přečerpávání do děrované trubky zavěšené těsně pod lávkou. Jezírko zajišťuje příznivé psychologické působení prostředí, v případě nouze může být využito jako požární nádrž a také zabraňuje srocení velkého davu před budovou (např. při demonstraci), což může v krajním případě vést k násilnostem. V předprostoru vzniká prostor charakteru náměstí, ohraničený budovami, jezírkem a garážemi přenosových vozů na jižní straně. Na západní straně jej případně uzavírá plánovaný hotelový dům. Mezi ním a etážovkou vzniká průchod do zahrádky kavárny. Ta je situována na západní straně s atraktivními výhledy. Prostor kavárny pokračuje v široký chodník s lavičkami střídajícími se s kvetoucí výsadbou. Zelené plochy vyžadují minimální údržbu, jsou osázeny divoce rostoucími bylinami z okolí (sedmikrásky, koniklece...), travnaté plochy vně všech silnic a chodníků nejsou ani koseny. Ve stejném duchu je rozvržena střešní zahrada, jen údržba zeleně jen intenzivnější.

Provoz

Areál je přístupný na své jihovýchodní části z původní smyčky ukončující příjezdovou komunikaci. Na východě areálu je situován vjezd a silnice pro nákladní vozy - zásobování studií, dílen a přenosové vozy. Druhý vjezd - jižněji položený - slouží pro osobní automobily a dodávky a pro pěší, bezprostředně navazuje na shromažďovací plochu před hlavním vstupem. Mezi oběma vjezdy vzniká menší venkovní parkoviště pro hosty, v bezprostřední návaznosti jsou garáže pro 7 přenosových vozů. Východní komunikace je rozšířena o chodník a pruh pro cyklisty - je součástí výletní trasy Maloměřice - Hády. Tato cesta vede do zadní části areálu, kde je situováno velké parkoviště pro osobní auta a jsou zde vjezdy do dílen a skladů. Vjezd do podzemních garáží se napojuje přibližně na střed východní silnice. Je zde také hlavní přístup do filmového bloku. Komunikace pěších uvnitř areálu se předpokládá nejvíce v prostoru etážovky, jejíž 1. a 2. NP. je pojato jako komunikační a setkávací uzel. Je tím podporováno setkávání tvůrčích pracovníků s nejrůznějším pracovním zařazením.

Architektonický záměr

Veškeré architektonické ztvárnění je postaveno na dramatickém střetu přírodního prostředí se strohými budovami. V dálkových pohledech stavba poutá pohledy, nejeví se jednoznačně krásná, tvoří takřka filmově dramatický dialog mezi sebou a okolím. Nepůsobí úplně patřičně. Líbí se spíše na druhý pohled. V nejbližších pohledech získává budova lidské měřítko, čehož je trochu překvapivě docíleno členěním drobnými a lehce působícími technicistními prvky (nosníky balkonů, zábradlí, předsazené fasády lávek a ateliérů. Právě drobné členění se dostává do konfrontace s hrubou, téměř brutalistní hmotovou podstatou připomínající realizace Le Corbusiera. Lidskému rozměru přidává hmota garáží s víceúrovňovou střešní zahradu a lávkami, protože celek působí zdánlivě "vyšle". Budova je koncipována jako veřejná. Společné prostory v 1. NP. a kavárna jsou veřejně přístupné. Stavba je oázou v drsné přírodě bojující s přetlakem města. Její pracovníci a také veřejnost - diváci - jsou vítáni. Funkce budovy je vyjádřena již zmíněným technicistním působením, podstata natáčení filmu a televizního vysílání je také ryze technická. Přiznané satelity a tušené vnější rozvody na studiových halách už nenechají nikoho na pochybách, co se tu odehrává.

Interiéry společenských prostorů

Velká část přízemí etážovka je řešena jako multifunkční setkávací a komunikační prostor. Slouží zároveň jako vstupní hala, recepce, odpočinkový prostor (i pro návštěvníky) a galerie. Velká světlá výška vybízí ke komnbinaci převýšeného prostoru s vloženými lávkami a schodišti. Vstupní hala není dělena příčkami ani turnikety. Je doplněna o plochy vysypané říčním štěrkem a s interiérovou zelení. Kavárna je prosklenými plochami co nejvíce propojena s exteriérem. Do světelné atmosféry se promítá i pergola z betonových nosníků, která navazuje na hotelový dům. Tato pergola stíní a nese markýzu nad venkovní terasou kavárny. Restaurace již bývá uzavírána, slouží většinou pracovníkům a pozvaným hostům. Přímo navazuje na tak trochu utajené schodiště vedoucí na podestu s odpočinkovým posezením, schodištěm do 2. NP, přístupem do lávky a na střešní zahradu. Určující hmotou v interiéru, která podvědomě usměrňuje pohyb osob, je kapotáž vzduchotechnického kanálu pod stropem. Sloupy jako kontrastní body jsou opatřeny tmavě šedou omítkou. Jinak je interiér řešen v duchu kamenné dlažby, dřeva a copilitu využitého z původní budovy. Lehce působící technické detaily představuje zábradlí, svítidla a dveře se zasklením slícovaným s hliníkovým rámem. Mezi společenské prostory se řadí také odpočivná hala ve filmovém bloku. Využívá původního převýšeného prostoru výrobní haly, přičemž je ponechána galerie ve 2. NP. Prostor je osvětlený shora střešními světlíky. Jeho velká plocha je pročleněna štěrkovými plochami s interiérovou zelení.

Další interiéry

Je kladen důraz na pocit útulnosti. Přesvětlenost a pocit tepla v létě vlivem velkých oken je zmírněn béžovou výmalbou stěn. Světlá výška chodeb je 2600 mm, je určena vzduchotechnickým kanálem. Celou tuto výšku zaujímají dřevěné dveře vsazené do copilitových stěn. Nedílnou součástí jednotného řešení interiérů jsou vestavěné skříně. Zpravodajská redakce coby open space prostor je osvětlena zboku i shora. Navazuje na ni průběžná prosklená stěna navazujících kanceláří a jednacích místností. Interiéry technických provozů (střižny, dílny, odbavovací pracoviště, režie) jsou řešeny standardně, stroze technicistně, v souladu s technologickými požadavky.

Dispoziční řešení

Šestipodlažní etážovka je využita na veřejné společenské prostory, restauraci, administrativu a redakce, lehké technické provozy a odbavovací pracoviště v nejvyšším podlaží. V tzv. malé výrobní hale je zřízen studiový blok pro zpravodajství a publicistiku. Dva ateliéry přiléhají k centru zpravodajství, šatnám, maskérnám a kostýmérnám. Tzv. velká výrobní hala slouží jako filmový studiový blok se třemi ateliéry. Bezprostředně na ně navazuje převýšený prostor odpočinkové haly, na který se napojuje zázemí herců. Severní polovina studiového bloku je vyhrazena pro dílny a sklad dekorací.

Společenské prostory v etážovce

V přízemí etážovky se nachází vstupní hala s funkcí recepce, přímo spojená s veřejnou kavárnou, veřejným konferenčním sálem se stupňovitou podlahou a promítacím plátnem a jídelnou pro pracovníky a hosty. Neveřejné prostory jsou zabezpečeny dveřmi na přístupovou kartu, která je hostům zapůjčena na recepci. Z prostoru hlavního vstupu nad recepcí vede lávka s výstavní galerií. Navazuje na další schodiště, kterým se dostaneme do 2. NP do čekárny a následně na dramaturgické pracoviště. Je to cesta pro nové tvůrce přinášející nápady na nové filmy a pořady. Uchazeč o spolupráci si musí projít kolem vystavených obrázků z úspěšných filmů, se kterými může v duchu porovnat kvalitu svého díla. Teprve pak jej hlavní dramaturg přijme ve své kanceláři. Na společenskou halu navazuje jídelna se samoobslužným výdejem. Má kapacitu až 150 míst u stolů. Neosvětlená strana přiléhající ke garážím je využita jako kuchyně a její zázemí. Kuchyně je nepřímo osvětlena přes prostor jídelny a nuceně větraná. Přímo v prostoru výdejny oddělené od jídelny pouze pultem lze umístit gril. Jídelnu lze příležitostně využívat jako restauraci pro hosty konferencí (i zahraničních) i při akcích pro veřejnost.

Redakční prostory a administrativa

Na komunikační prostory ve 2. NP. etážovky přímo navazuje administrativa. I nejvyšší pracovníci včetně generálního ředitele nejsou stranou veškerého ruchu. Mají přístup na střešní zahradu, čímž se dostávají do kontaktu s většinou dalších pracovníků. Krom toho je zde situována centrální produkce, pracovny grafiků a architekta. Další 3 patra jsou téměř shodná. Přímo naproti komunikačnímu jádru se schodištěm, záchody a oddělenými výtahy je setkávací respirium. Z něj se dostaneme do uzavřeného celku, kde jsou situovány technické místnosti přímo související s tvorbou pořadů - 6 shodných střižen, zvukovýroba a záznamové pracoviště. Dále je každé typické patro volně průchozí. Z chodby se dostáváme do pronajímatelných redakcí s přestavitelnými příčkami a posuvnými skleněnými stěnami, díky nimž lze oddělené kanceláře pro 4 pracovníky změnit na open space při zachování soukromí. Jisté odlišnosti jsou ve 3. NP. v prostorech centra investigativní a aktuální publicistiky. Zasedací místnost navazující na respirium je změněna v diskuzní studio s regulovatelným denním osvětlením, na nějž navazuje režie. U této režie vzniká zvláštní technický blok se serverovnou, trezorovou místností a obrazově zvukovou laboratoří (získávání kriminologických důkazů z natočených záběrů). V suterénu etážovky je umístěna centrální serverovna. Ještě jedna serverovna je ve zpravodajském bloku v přízemí. Poslední podlaží etážovky patří vysílacímu pracovišti. Má vlastní recepci s ostrahou (možnost okamžitého uzavření prostoru ocelovou mříží bez možnosti otevření zvenčí). Jsou zde místnosti pro vysílání dvou programů a internetové vysílání. Bezprostředně navazuje sklad nosičů (pro reklamy) a "tajná" místnost s obsluhou přímého kanálu na vysílač Hády. Ten je zapojen, pokud dojde k výpadku vzdušného a družicového vysílání a signál je tak vysílán alespoň pro většinu území Brna, případně předáván po zemi po okolních vysílačích. Odbavovací pracoviště je jištěno proti narušení neoprávněnými osobami, útokům extrémistů a případné nepřízni režimu (není zaručeno, že tu bude po celou dobu provozu budovy demokratický režim, který nebude omezovat svobodné vysílání). Technické podlaží ještě obsahuje centrální zvukové studio a velín správy budov, kde je vykonáván dozor nad počítačovou sítí, elektroinstalací, větráním a topením. Velkou část půdorysu podlaží tvoří tzv. technická terasa. Může sloužit také jako odpočivná plocha pro pracovníky. Dostaneme se z ní na technický ochoz, který nese satelity. Z východní strany přiléhají na terasu prostory obsluhy satelitů, transformátorovna, místnosti správy budov a související hygienické zařízení.

Blok zpravodajství

Samostatný redakční provoz je ve zpravodajském studiovém bloku. Celé centrum zpravodajství je situováno v dřevěné nástavbě 2. NP. Z provozních požadavků vyplývá výhodnost situování hlavní zpravodajské redakce s celodenním provozem co nejblíže studiu a jeho řešení jako open space. V jednom prostoru pracují reportéři všech oborů (domácí, politika, sport, společnost apod.) a produkce. Přímo na newsroom navazuje jednací místnost, pracovny šéfredaktora a vedoucího vydání a klidová místnost oddělená neprůhlednými odhlučňujícími skly. V samostatné místnosti je agenturní redakce, kde se zpracovávají zprávy tiskových kanceláří a jiných médií. Přímo na ni navazuje telekomunikační pracoviště pro obsluhu satelitů a navazování spojení s reportéry v terénu. K dispozici je také 6 střižen a místnost grafika. V přízemí jsou navrženy šatny, maskérny a hygienické zázemí reportérů. Je zde přímá návaznost na podzemní garáže přes úsek správy vozidel. Přímo na studiové haly navazují oddělené obrazové a zvukové režie.

Blok filmu

Obsahuje celkem 3 ateliéry. Taktéž jako ve zpravodajském bloku jsou zásobovány zvenku nákladními rampami a variabilně oddělitelné. Navíc je zde k dispozici mostový jeřáb pro manipulaci s těžkými dekoracemi. Poslední studiový prostor je přímo propojen s prostorem skladu a montovny dekorací, který zaujímá dvě podlaží a je osvětlen střešními světlíky. Na něj v obou podlažích na galerii navazují menší dílny, opravny techniky a hygienické zázemí montážníků. Blok režií odděluje montážní halu od odpočinkové haly účinkujících. Taktéž se na ni napojují galerie, vedou ke sdruženým šatnám s vlastním hygienickým zařízením, společným šatnám pro kompars, maskérnám a kostýmérnám. V suterénu je sklad kostýmů.

Stavebně technické řešení

Základy

Stávající objekty jsou založeny na původních betonových základových patkách. Jsou většinou nepodsklepené. Suterénní stěny jsou monolitické železobetonové (Částečný suterén etážovky byl postaven jako kryt civilní obrany). Obvodový plášť je uložen na železobetonovém základovém prahu. Nadzemní garáže jsou založeny na železobetonové základové desce z vodotěsného betonu na štěrkovém loži.

Nosné konstrukce

Využita veškerá dostupná původní nosná konstrukce (montovaný železobetonový skelet II. kategorie) včetně schodišť. Garáže jsou provedeny rovněž z montovaného železobetonového skeletu (navazuje na původní). Nástavba 6. NP. (vysílací pracoviště) je konstrukčně shodná s nižšími podlažími. Přiznané sloupy na terase vynášející technickou lávku jsou ocelové typu JÄKEL č. 250. Nástavba 2. NP. zpravodajského bloku je navržena jako dřevěný skelet s lepenými sloupy 200x200 mm modulově navazujícími na původní skelet v 1. NP. Stropní konstrukce je rovněž dřevěná, sestává z lepených průvlaků profilu 200x300 mm a stropnic v rozteči 1500 mm a profilu 150x250 mm. Spojovací lávky jsou vynášeny příhradovou ocelovou konstrukcí, přičemž nosník zaujímá celou výšku lávky a je zevnitř přiznaný.

Obvodový plášť

Fasádu garáží tvoří pohledový beton včetně přiznaných styků montovaných prvků. Jsou na něj kladeny dřevěné lamely na svislých hliníkových profilech. Typický obvodový plášť budov sestává z dřevěných panelů vyplněných 250 mm silnou vrstvou konopné tepelné izolace. Pohledovou vrstvu tvoří desky Fermacell s přetmelenými spárami a bílým fasádním nátěrem. Obvodový plášť je difúzně otevřený. Větší část západní fasády etážovky je opatřena zavěšenou prosklenou fasádou. Je opatřena průběžnými lehkými balkony, které mají vícero funkcí. Jsou přirozeným slunolamem, zejména v letním období. Rozšiřují vnitřní prostor a zpřístupňují tvůrčím pracovníkům atraktivní výhledy. V neposlední řadě cloní nežádoucí pohledy zespodu (tzv. pod sukně). V patrech bezprostředně na železobetonové průvlaky je upevněna ocelová pásovina, z vnější strany opatřená tepelně izolační vrstvou (150 mm XPS). Na pásovinu jsou navařeny dvě řady ocelových trnů vynášejících konzolové nosníky balkonů (Systematické přerušení tepelného mostu jeho nahrazením velmi malými bodovými tepelnými mosty) Vnější záklop připevňovací konstrukce obvodového pláště je dřevěný, taktéž jako svislé příčle a systémové profily EURO pro otevíravé části. Konzolové nosníky průřezu T proměnné výšky mají délku 1200 mm a rozestup 1500 mm. Vynáší pochozí vrstvu - PORO rošty. Čela konzolových nosníků jsou spojeny ocelovým nosníkem U č. 120 a vynáší zábradlí s ocelovými sloupky (JÄKEL č. 60), výplní z ocelových lanek a dřevěným madlem. Obvodový plášť studiových hal náznakově odhaluje vnější rozvody a zařízení vzduchotechniky. Je vynášen svařovanými ocelovými rámy z obdélníkových profilů v modulu 1500 mm. Pohledovou vrstvu tvoří tmavě šedě lakovaný tahokov. Z tahokovu je také obvodový plášť spojovacích lávek. Pod je umístěno tepelně izolační sklo. Skrze tahokov prosvítají příhradové nosníky lávek.

Střechy

Všechny střechy jsou nové - ploché jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev, parozábranou a tepelnou izolací z dřevovláknité vlny. Pouze pochozí střechy (zahrada a technická terasa) jsou zatepleny XPS. Střechy zázemí studiových bloků a pobytová zahrada jsou ozeleněny s možností růstu trávy, je navržen samočinný zavlažovací systém. Na okrajích střechy garáží jsou navrženy průběžné betonové kontejnery výšky 600 mm a šířky 600 mm. Slouží částečně jako zábradlí a jsou vyplněny substrátem s květoucím porostem. Stromy v pobytové zahradě jsou v kruhových kontejnerech z lehkého vyztuženého betonu. Neozeleněné ploché střechy mají krytinu z asfaltových pásů s ochranným posypem. Dlážba na střechách je umístěna na podložkách, taktéž i díly dřevoplastového deckingu. Střechy lávek jsou kryty titanzinkovým plechem.

Výplně otvorů

Jsou použita dřevěná okna typu EURO zasklená izolačním trojsklem. Zasklení lehkého obvodového pláště a lávek je buď v dřevěných nebo hliníkových rámech, v rovině tepelné izolace. Jedná se rovněž o izolační trojskla. Vnitřní zasklení je realizováno profilovým sklem (Copilit). Vstupní dveře jsou součástí jedné prosklené stěny s okny (v dřevěných rámech), vnitřní dveře jsou buď dřevěné voštinové s dýhováním nebo prosklené v hliníkových rámech.

Podlahy

V podlahách společenských prostorů je použita kamenná dlažba s protisluzovou úpravou. Chodby jsou dlážděny keramickou dlažbou, taktéž i technické prostory s vyšším zatížením a hygienické zázemí. Na podlahách režií, střižen, odbavovacího pracoviště, kanceláří a redakcí je položeno marmoleum.

Řešení akustické izolace

Jedná se o náročný provoz z hlediska řešení akustiky. V ateliérových halách je potřeba zajistit odpovídající zvukové parametry, zejména co nejvíce zkrátit dobu dozvuku. Celá vnitřní plocha je proto obložena zvukově pohltivými panely, které rovněž neodráží světlo. Je také nutné zabránit nežádoucímu přenosu zvuku mezi prostory navzájem. Podlahy jsou lehké, plovoucí na vrstvě minerální izolace. Akusticky chráněné prostory (studia) jsou vymístěny do samostatných budov a odděleny od zázemí dilatačními sparami. Vnitřní povrch chodeb u technických prostorů je obložen pórovitými obkladačkami na pružném roštu.

Vytápění a energetické hospodářství

Budova je přímo napojena na dálkový horkovod, který probíhá po západní hranici areálu. Předávací stabice je vytvořena v prostoru kotelny navazujícím na etážovku. Současně je tu místnost tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které snižuje potřebu drahého tepla v etážovce. Budova je řízeně větrána, místnosti vzduchotechniky jsou v každém patře. Vytápění je teplovodní, s podlahovými konvektory umístěnými v instalačních boxech pod okny. Budova je řešena jako nízkoenergetická.

Technické zařízení budovy

Dešťová voda stékající po střechách je sbírána a používána na splachování a počítá se s jejím využitím i na osobní hygienu (po případné změně normy). Pozemek nabízí dostatek vsakovacích zelených ploch. Určujícím faktorem pro tento typ budovy jsou sdělovací rozvody. Ty jsou spolu s elektroinstalací a topnou vodou vedeny v instalalčních boxech pod okny. Jsou tu rozvody počítačové sítě, několika speciálních sítí na přenos obrazu a zvuku a nejméně 2 jištěné zásuvkové okruhzy v každé redakci (ve střižnách a režiích až 4). Satelitní pole je situováno na střeše etážovky na lávce, která vede nad techickou terasou. Konstrukce lávky je dutá a využitá pro rozvody. K tomu jsou také využity duté prostory v podlaze spojovacích lávek. Na pozemku jsou vytvořeny kolektory spojující etážovku se studiovými bloky. Jsou vedeny těsně pod povrchem země, železobetonové prefabrikované - s průsvitem 2,1 x 1,2 m. Je zde vedena voda, elektroinstalace, sdělovací rozvody včetně optických vláken.

 ©2006-2022 Martin Švec | Napište mi | Tento web nepoužívá cookies